Årsmøte for 2015

Protokoll fra årsmøte for 2015

Signert PDF protokoll fra årsmøte kan hentes her.


Innkalling til årsmøte

Til medlemmer i Tjensvoll FK. Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2015 vil bli avholdt torsdag 17. mars 2016 kl.1800 i Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane.

Agenda, fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli presentert her på nettsidene senest én uke før årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, sendt til styret@tjensvollfk.no hvoretter daglig leder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tjensvoll FK

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes torsdag 17. mars 2016 kl.1800 på klubbhusbrakke ved Sørmarka Kunstgressbane.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Ellen Heggheim som dirigent og Janne Gunn Helle som referent.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn fra medlemmer, men styret som har følgende saker:
  a)
  Tjensvoll FK & NFF Kvalitetsklubb, se vedlegg.
  b) Ny lov for klubben (vedtekter), se vedlegg
  c) Stemmerett for medlemmer med verv i organisasjonsplanen ved at klubben betaler nødvendig medlemskontigent
  (ingen «gratismedlemmer», minimum kr 100 etter nye regler).
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret. Se for øvrig egen forslag pkt 6c.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se vedlegg.
 10. Foreta følgende valg:

  Leder og nestleder
  Valgkomite innstiller at Ellen Heggheim fortsetter som Leder.
  Valgkomite innstiller gjenvalg på Gert von Hirsch, og da som nestleder.

  Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  Valgkomite innstiller som styremedlemmer gjenvalg på Janne Gunn Helle og valg av Siri Froststad. Valgkomite innstiller Tore Ravndal og Nora Gjetrang som varamedlemmer.

  Kjell Skaarstad innstilles som et sjette styremedlem.

  Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  Styret innstiller at Øystein Paulsen, Gitle Aarre og Gert von Hirsch fortsetter som henholdsvis Sportslig leder, Barneleder og Ungdomsleder.
  To revisorer
  Årsmøte må velge to revisorer, men det har ikke vært anledning til å gjøre nødvendig innstilling før innkalling legges ut.
  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  Styret ber om å få fullmakt til å oppnevne eventuelle representanter.

  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  Valgkomite innstiller ny valgkomite med leder Nils Hoem Hegre, medlem Lars Aamodt, og vara Trude Longva. Ytterligere én person skal velges til valgkomité men her foreligger ingen innstilling. 

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i et PDF dokument (klikk her for å hente).

 • Regnskap med revisors beretning
 • Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer: Vedtekter, Tjensvoll FK & NFF Kvalitetsklubb.
 • Styrets forslag til medlemskontingent
 • Styrets forslag til budsjett
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling

Stavanger 10. mars 2016
Styret i Tjensvoll FK

 

 


 

NIF – Årsmøte i idrettslag

En samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/