Årsmøte for 2016

Signert protokoll fra årsmøte (årsmøtereferat) er nå lagt ut her.

Torsdag 30. mars 2017 kl.1730 i klubbhuset.

Innkalling til årsmøte for 2016

Til medlemmer i Tjensvoll FK. Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2016 vil bli avholdt torsdag 30. mars 2017 kl.1730  i Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane.

Agenda, fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli presentert her på nettsidene senest én uke før årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 26. januar 2017
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tjensvoll FK

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes torsdag 23.mars 2017 kl.17.30 på klubbhusbrakke ved Sørmarka Kunstgressbane.

Under følger saklisten for årsmøtet. Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Ellen Heggheim som dirigent og Janne Gunn Helle som referent.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret. Se for øvrig egen forslag pkt 6c.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10.
 10. Foreta følgende valg:

Valgkomiteens innstilling:

Styret: Status Periode Rolle
Ellen Heggheim På valg 2 år Styreleder
Gert von Hirsch Ikke på valg 1 år igjen Nestleder
Siri Frostestad Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem
Janne Gunn Helle Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem
Einar Moi Øvstedal På valg 2 år Styremedlem
Kjell Skaarstad Ikke på valg 1 år igjen Økonomiansvarlig
Varamedlem 1: Tore Ravndal  
Varamedlem 2: Nora Gjetrang  
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Sportslig utvalg:      
Ronny Mæland Engasjeres av årsmøtet 1år Leder av utvalget
Gert von Hirsch Engasjeres av årsmøtet 1år Ungdomsleder
Geir Holst-Jæger Engasjeres av årsmøtet 1år Barneleder

Kort om nye representanter:

Ronny Mæland er 44 år og har spilt seniorfotball i 25 år fra 2. -6. divisjon, i blant annet Stord IL, Madla IL og Storhaug FK. I Storhaug FK har han vært trener og hatt tillitsverv i flere år. Han er trener for Tjensvoll J04 på fjerde året og er pappa til to jenter som spiller fotball i TFK. Ronny vil være med og videreutvikle Tjensvoll FK som kvalitetsklubb og sørge for at trenere får jevnlig oppfølging fra klubben og tilbud om trenerutdanning. Han ønsker å legge til rette for at Tjensvoll FK klarer å gi våre spillere et sportslig tilbud på det nivået spiller og spillergrupper tilhører slik at de kan løftes videre.

Geir Holst-Jæger er en engasjert far til tre jenter som alle spiller fotball i Tjensvoll fotballklubb. Han har vært lagleder/trener i 6-7 år i barnefotballen. Han er opptatt av at fotballen skal være et trygt, godt og sosialt samlingspunkt for alle. Han er i tillegg leder for Haugtussa prosjektet som skal se på bedre forhold der.

Einar Moi Øvstedal er 23 år fra Flekkefjord og flytta til Stavanger i 2012. Han tar nå master i utdanningsvitenskap i idrett. Han er engasjert i Tjensvoll FK på flere måter både som spiller på A-laget og engasjert som trener på G03. I tillegg er han assistenttrener hos FGI Junior. En engasjert mann med ønske om å jobbe med utvikling av Tjensvoll FK både sportslig og administrativt.  Han er ellers en friluftsmann som liker å stå på ski og snowboard og surfer når han har muligheten.

To revisorer
Årsmøte velger to revisorer.

Representanter til ting og møter
i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styret ber om å få fullmakt til å oppnevne eventuelle representanter.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Leder Nils Hoem Hegre, medlem Lars Aamodt, Eirik Aase og vara Trude Longva.

Vedlegg

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i ett PDF dokument, se her.

 •   Årsberetning fra styret ved styreleder.
 • Regnskap med revisors beretning.
 •   Styrets forslag til budsjett.
 • Årsberetning fra administrasjonen ved daglig leder.
 • Årsberetning fra sportslig utvalg ved sportslig leder.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.