ÅRSMØTE FOR 2017

Protokoll fra årsmøte kan hentes her.


Innkalling til årsmøte for 2017

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2017 vil bli avholdt mandag 19. mars 2018 kl.1900  i Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane.

Agenda, fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli presentert her på nettsidene senest én uke før årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 28. februar 2018
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tjensvoll FK

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes mandag 19. mars 2018 kl.1900 på klubbhusbrakke ved Sørmarka Kunstgressbane.

Under følger saklisten for årsmøtet. Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Ellen Heggheim som dirigent.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10.
 10. Foreta følgende valg:

Valgkomiteens innstilling:

Styret: Status Periode Rolle
Ellen Heggheim Ikke på valg 1 år igjen Styreleder
Gert von Hirsch På valg 2 år Nestleder
Trine Anett Usken  På valg 2 år Styremedlem
Tor Markhus  På valg 2 år Styremedlem
Einar Moi Øvstedal Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem
Kjell Skaarstad På valg 2 år Økonomiansvarlig
Varamedlem 1:  
Varamedlem 2:  
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Sportslig utvalg:      
Gert von Hirsch Engasjeres av årsmøtet 1år Leder av utvalget
Geir Holst-Jæger Engasjeres av årsmøtet 1år Ungdomsleder
Ronny Mæland Engasjeres av årsmøtet 1år Barneleder

Kort om nye representanter
Trine Anett Usken(46) er mor på J06 og har tidligere hatt en jente på J96. Hun har vokst opp på Tjensvoll og har vært med på å starte et fotballmiljø her. Hun har selv en karriere som fotballspiller med eliteseriespill for Klepp (92 – 95). Før dette spilte hun i både Viking og Vidar. Hun ønsker å bidra til utvikling av klubben.
Tor Markhus (49) har to barn i klubben. Han har vært involvert som lagleder i TFK G04 i mange år. Han er nå lagleder for J06 og har et sterkt ønske om å være med å utvikle klubben videre.

To revisorer
Årsmøte velger to revisorer.

Representanter til ting og møter
i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styret ber om å få fullmakt til å oppnevne eventuelle representanter.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Leder Nils Hoem Hegre, medlem Lars Aamodt, Eirik Aase og vara Trude Longva.

Vedlegg

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i ett PDF dokument, se her.

 • Årsberetning fra styret ved styreleder.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Styrets forslag til budsjett.
 • Årsberetning fra administrasjonen ved daglig leder.
 • Årsberetning fra sportslig utvalg ved sportslig leder.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.