ÅRSMØTE FOR 2018 – 20.mars.2019

NIF Lovnorm og klubbens vedtekter:
Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.


Protokollen fra møte kan hentes her.

Innkalling til årsmøte for 2018

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2018 vil bli avholdt onsdag 20. mars 2019 kl.1800  i Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane.

Agenda, fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli presentert her på nettsidene senest én uke før årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4. mars 2019 kl.12, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 30. januar 2019
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumenter til årsmøte i Tjensvoll FK

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes mandag 20. mars 2019 kl.18.00 på klubbhusbrakke ved Sørmarka Kunstgressbane.

Under følger saklisten for årsmøtet. Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Ellen Heggheim som dirigent.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styret har følgende forslag:
          6 –   7 år        ( 3’er)    kr  1100
          8 –   9 år        ( 5’er)    kr  1300
          10 – 11 år   ( 7’er)     kr  1500
         12 – 13 år    (9’er)      kr  1700
         14 – 15 år    (11’er)   kr  1900
          16 – 19 år   (11’er)   kr  2100
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder velges enkeltvis.
  b) Øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.
  c) 
  Sportslig leder, Ungdomsleder og barneleder (styret får fullmakt til å oppnevnte øvrige medlemmer i Sportslig Utvalg iht. Klubbhåndbok). Sportslig leder kan for øvrig ikke kombineres med rollen som Styreleder.
  d) To revisorer velges.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber om å få fullmakt til å oppnevne representanter.
  f) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.
Valgkomiteens innstilling/oversikt:
STYRET: Status Periode Rolle
Gert von Hirsch Ikke på valg 1 år igjen Styreleder
Nils Hoem Hegre På valg 2 år Nestleder og politiattestansvarlig
Trine Anett Usken Ikke på valg 1 år Styremedlem
Tor Markhus Ikke på valg 1 år Styremedlem
Einar Moi Øvstedal På valg (tar 1 år) 1 år Styremedlem
Cecilie Bakkene Pedersen På valg 2 år Styremedlem
Ellen Heggheim På valg 1 år  Varamedlem 1
På valg 1 år  Varamedlem 2
SPORTSLIG UTVALG:
Nils Hoem Hegre 1år Sportslig leder
Geir Holst-Jæger 1år Ungdomsleder
Ronny Mæland 1år Barneleder
TO REVISORER:
Frode Kleppe 1år Revisor
  1år Revisor
Styret innstiller følgende valgkomitee:
  Lars Aamodt 1år Leder av valgkomitee
  Eirik Aase 1år medlem
  Ellen Heggheim 1år medlem
  Trude Longva 1år varamedlem

Vedlegg

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i ett PDF dokument, se her.

 • Årsberetning fra styret ved styreleder.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Styrets forslag til budsjett.
 • Årsberetning fra administrasjonen ved daglig leder.
 • Årsberetning fra sportslig utvalg ved sportslig leder.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.