ÅRSMØTE FOR 2019 UTSETTES

SISTE: Årsmøtet utsettes inntil videre

Med bakgrunn i at NIFs generalsekretær 13. mars ga alle idrettslag dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars (med ny frist 15. juni), velger styret å utsette årsmøte inntil videre og avventer situasjonen pga koronavirus.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

Tillitsvalgte/styremedlemmer blir sittende. Styret avventer foreløpig med å legge ut mer informasjon til årsmøte.

Styret ser allikevel for seg en praktisk tilnærming hvor nye personer som er innstilt til verv i styre og sportslig utvalg involveres i en utvidet gruppe når dette er naturlig.

17. mars 2020
Styret i Tjensvoll FK


NIF Lovnorm og klubbens vedtekter:
Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.


Protokollen fra møte kan hentes her etter møte.

Innkalling til årsmøte for 2019

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2019 vil bli avholdt tirsdag 24. mars 2020 kl.1800  i Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane.

Agenda, fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli presentert her på nettsidene senest én uke før årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 10. mars 2020 kl.12, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 4. februar  2020
Styret i Tjensvoll FK