ÅRSMØTE 9.JUNI 2020

SISTE: Ny innkalling til årsmøte for 2019

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2019 vil bli avholdt tirsdag 9. juni 2020 kl.1800.

Stedet er Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane. Som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen kan allikevel årsmøte måtte bli gjennomført på alternativ måte på et annet tidspunkt dersom oppmøte ikke tillater gjennomføring iht. smittevernsregler.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 26. mai 2020 kl.12, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 15. april 2020
Styret i Tjensvoll FK

Foreløpig sakliste og saksdokumenter til årsmøte i Tjensvoll FK (endelig legges ut én uke før årsmøte) 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  Klubbens medlemsregister i Spond Club viser klubbens medlemmer, for øvrig vises til gjeldende lov med lovnorm for idrettslag. 
 2. Velge dirigent
  Styret foreslår Gert von Hirsch som dirigent.
 3. Velge protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
  (fra og med 2020 er det kontrollutvalgets beretning.)
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn. Styret har følgende saker:
  Sak 1: Kontantfri klubb, ingen kontantkasse. Så langt det lar seg gjøre bruker vi Vipps Bedrift, betalingsterminal, bankutbetaling.
  Sak 2: Alkoholfri klubb, ingen drikkevarer på klubbens regning, ingen faktura eller utlegg godkjennes.
  Sak 3: Ny lovnorm foreligger som medfører at klubbens lov er oppdatert. For øvrig vises til informasjon på klubbens nettsider.
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  Styret foreslår følgende medlemskontingenter for 2020:

  Medlemskontingent: Kr 300. Ved tidspunkt for utsendelse gis redusert kontingent for alle med tillitsverv/trenerverv: Kr 100.
  Dommer medlemskontingent Kr 300.
  Støttemedlem : Kr 300.
  Samme beløpsstørrelse på medlemskontingenter gjelder også for neste år, som da forfaller i februar før neste årsmøte i mars.

  Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsgebyr
  som i tillegg til medlemskontingent påløper aktive medlemmer i ulike grupper i forskjellig alder, tilbud og aktivitetsnivå. Dette innebærer også å kunne dele inn treningsgebyr i vår og høst, samt å kunne sette maksimal familiepris. Treningsgebyrer forfaller da vanligvis før vårsesong og før høstsesong.Indikativ full årlig treningsavgift, men hvor styret foreslår todelt vår og høst hvor vårens treningsgebyr reduseres til en tredjedel pga koronasituasjonen:
          6 –   7 år         (3’er):     kr     600    (for 2020: 100 vår + 300 høst)
          8 –   9 år         (5’er):     kr     800    (for 2020: 133 vår + 400 høst)
          10 – 11 år     (7’er):     kr  1000    (for 2020: 167 vår + 500 høst)
         12 – 13 år      (9’er):     kr  1200   (for 2020: 200 vår + 600 høst)
         14 – 15 år    (11’er):    kr  1400   (for 2020: 233 vår + 700 høst)
          16 – 19 år   (11’er):    kr  1600   (for 2020: 267 vår + 800 høst)
          Senior          (11’er):    kr  1700   (for 2020: 283 vår + 850 høst)
          Senior           (7’er):      kr  1500   (for 2020: 250 vår + 750 høst)
          Veteran        (7’er):     kr  1500   (for 2020: 250 vår + 750 høst)
          Student (universitet/høgskole): kr 1000 (for 2020: 167 vår  + 500 høst)
  Maksimal familiepris (samme adresse i folkeregisteret): kr 3500.
  Spillere som har tillitsverv fritas fra treningsgebyr fra og med høsten 2020. 
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10. Styret ber om fullmakt til å fylle eventuelle ledige posisjoner, samt å justere roller og komiteer som nødvendig. Styret ber også om fullmakt til å revidere Klubbhåndbok, Sportplan og veiledere som nødvendig.
 10. Foreta følgende valg:
  Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter varamedlem.
  Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte representanter.
  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Sportslig leder, Ungdomsleder og barneleder. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte øvrige medlemmer i Sportslig Utvalg. Sportslig leder kan for øvrig ikke kombineres med rollen som Styreleder.
Valgkomiteens innstilling som behandlet i styret:
STYRET: Status Periode Rolle
1. Gert von Hirsch På valg, innstilles til ett år til. 1 år Styreleder
2. Nils Hoem Hegre Ikke på valg, har ett år igjen, men innstilles til 2 nye år. 2 år Nestleder med ansvar for politiattester
3. Trine Anett Usken På valg, innstilles til 2 nye år 2 år Styremedlem
4. Tor Markhus På valg, innstilles til 2 nye år 2 år Styremedlem
5. Cecilie Bakkene Pedersen Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem
6. Ronny Mæland Ny, innstilles til 2 år 2 år Nytt Styremedlem
Einar Moi Øvstedal Fratrer Styremedlem
Ellen Heggheim På valg 1 år  Varamedlem
SPORTSLIG UTVALG:
Nils Hoem Hegre På valg hvert år 1år Sportslig leder
Gitle Aarre ny, på valg hvert år 1år Ungdomsleder
Eirik Aase ny, på valg hvert år 1år Barneleder
KONTROLLUTVALG (nytt fra i år, erstatter revisor):
Vibeke Sahl På valg hvert år 1år medlem
Eirik Gudmundsen På valg hvert år 1år medlem
Sigve Knudsen På valg hvert år 1 år varamedlem
Styret innstiller følgende valgkomitee:
Lars Aamodt På valg hvert år 1år Leder av valgkomitee
Geir Holst-Jæger ny, på valg hvert år 1år medlem
Mari Gudmundsen ny, på valg hvert år 1år medlem
Eirik Aase Ny som vara, på valg hvert år 1år varamedlem

Vedlegg

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i ett PDF dokument, se her.

 • Årsberetning fra styret ved styreleder.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Styrets forslag til budsjett.
 • Årsberetning fra administrasjonen ved daglig leder.
 • Årsberetning fra sportslig utvalg ved sportslig leder.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.

Signert årsmøteprotokoll kan hentes her