ÅRSMØTE 14.APRIL 2021

ÅRSMØTE FOR 2020

28. april 2021:

Signert årsmøteprotokoll kan hentes her.


14. april 2021 kl.1720:

Lenke til digitalt årsmøte på Teams finnes her.


7. april 2021:

Årsmøtet gjennomføres digitalt

som videomøte på  Microsoft Teams den 14. mars 2021 kl.1800, hvor det til de som er påmeldt vil bli sendt ut en melding med lenke til videomøte litt før selve årsmøtet starter.

Det må nå i løpet av denne siste uken før årsmøte gjøres en påmelding på Spond slik at vi har en oversikt over hvem som stiller. Alle medlemmer mottar påmeldingsskjema i Spond-appen, eller kan melde seg på ved å klikke lenken her og logge seg inn med Spond-brukeren sin for å kunne gjennomføre en påmelding.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Se saksliste og saksdokumentasjon lenger nede.

Stavanger 7. april 2021
Styret i Tjensvoll FK


24.mars 2021:

Styret har besluttet at årsmøtet gjennomføres digitalt som videomøte på  Microsoft Teams. Det vil bli tilrettelagt for påmelding via vårt medlemsnett på Spond.


14. mars 2021:

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller til årsmøte onsdag 14. april 2021 kl.18 med utgangspunkt i et fysisk årsmøte på Klubbhuset, men tar forbehold om å revurdere både sted, møteform og tidspunkt pga. COVID-19 og smittevern.

NIF informerer at Idrettslag i utgangspunktet må avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 31. mars 2021, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag. All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 25. januar 2021
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumentasjon til årsmøte 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  Klubbens medlemsregister i Spond Club viser klubbens medlemmer, for øvrig vises til gjeldende lov med lovnorm for idrettslag. 
 2. Velge dirigent
  Styret foreslår Gert von Hirsch som dirigent.
 3. Velge protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Cecilie Bakkene Pedersen som referent.
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning inkludert styrets beretning, regnskap for 2020, og kontrollutvalgets beretning.
  Se saksdokumenter lenger nede.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn. 
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  Styret foreslår å videreføring medlemskontingentene:

  Medlemskontingent: Kr 300. Ved tidspunkt for utsendelse gis redusert kontingent for alle med tillitsverv/trenerverv: Kr 100.
  Dommer medlemskontingent Kr 300.
  Støttemedlem : Kr 300.
  Medlemskontingenter gjelder også for neste år, som da forfaller i februar før neste årsmøte i mars.

  Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsgebyr
  som i tillegg til medlemskontingent påløper aktive medlemmer i ulike grupper i forskjellig alder, tilbud og aktivitetsnivå. Dette innebærer også å kunne dele inn treningsgebyr i vår og høst, samt å kunne sette maksimal familiepris. Treningsgebyrer forfaller da vanligvis før vårsesong og før høstsesong.
  Indikativ full årlig treningsavgift:
          6 –   7 år         (3’er):     kr     600 
          8 –   9 år         (5’er):     kr     800  
          10 – 11 år     (7’er):     kr  1000 
         12 – 13 år      (9’er):     kr  1200
         14 – 15 år    (11’er):    kr  1400
          16 – 19 år   (11’er):    kr  1600
          Senior          (11’er):    kr  1700
          Senior           (7’er):      kr  1500
          Veteran        (7’er):     kr  1500
          Student (universitet/høgskole): kr 1000
  Maksimal familiepris (samme adresse i folkeregisteret): kr 3500.
  Spillere som har tillitsverv fritas fra treningsgebyr.
  For nye barnelag foreslås at treningsgebyr utgår første sesong, være seg hel eller halv sesong.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10. Styret ber om fullmakt til å fylle eventuelle ledige posisjoner, samt å justere roller og komiteer som nødvendig. Styret ber også om fullmakt til å revidere Klubbhåndbok, Sportplan, Økonomiplan og veiledere som nødvendig.
 10. Foreta følgende valg:
  Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter varamedlem.
  Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte representanter.
  Sportslig leder, Ungdomsleder og barneleder. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte øvrige medlemmer i Sportslig Utvalg. Sportslig leder bør ikke kombineres med rollen som Styreleder.
Valgkomiteens innstilling som behandlet i styret:
STYRET: Status Periode Rolle
1. Cecilie Bakkene Pedersen På valg. 2 år Styreleder
2. Nils Hoem Hegre Ikke på valg. 1 år igjen Nestleder med ansvar for politiattester
3. Trine Anett Usken Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
4. Tor Markhus Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
5. Hildegunn Kamanga Ny, på valg. 2 år Styremedlem
6. Ronny Mæland Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
Gert von Hirsch Ny som vara, på valg hvert år. 1 år Varamedlem
SPORTSLIG UTVALG:
Nils Hoem Hegre På valg hvert år 1år Sportslig leder
Tor Even Aas Ny, på valg hvert år 1år Ungdomsleder
Eirik Aase På valg hvert år 1år Barneleder
KONTROLLUTVALG (nytt fra i år, erstatter revisor):
Eirik Gudmundsen På valg hvert år 1år medlem
Håvard Degnes Ny, på valg hvert år 1år medlem
Sigve Knudsen På valg hvert år 1 år varamedlem
Styret innstiller følgende valgkomitee:
Janne Gunn Helle
Ny, på valg hvert år 1år Leder av valgkomite
Jens Kristoffersen
Ny, på valg hvert år 1år medlem
Borghild Hirth Markhus Ny, på valg hvert år 1år medlem
Lars Aamodt Ny som vara, på valg hvert år 1år varamedlem

Annen saksdokumentasjon til årsmøte er samlet i ett PDF dokument her, og inkluderer:

 • Beretning fra styret.
 • Regnskap for 2020 og kontrollutvalgets beretning.
 • Styrets forslag til budsjett 2021.
 • Innstilling fra valgkomiteen.
 • Årsrapport fra sportslig utvalg.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.

Overnevnte PDF oppdateres når årsrapporter mottas, sist oppdatert mandag 12.april kl.10.