Sportsplan

Sportslig utvalg er eier av Sportsplanen. Også for 2017  har årsmøtet gitt fullmakt til å kunne endre/tilpasse Sportsplanen og Klubbhåndboka.


ca 16 A4 sider, 5100 ord

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

INNHOLD:

1. KLUBBENS VERDISETT
1.1 IMPLEMENTASJON

2. MÅLSETTING
2.1. FLEST MULIG LENGST MULIG
2.2. DIFFERENSIERING

3. KRAV TIL KLUBBEN
3.1. GODE HOLDNINGER
3.2. MOTIVASJON
3.3. MILJØ

4. KRAV TIL TRENER/LAGLEDER
4.1. HOLDNINGER
4.2. KOMPETANSE

5. KRAV TIL SPILLER

6. ORGANISERING AV ENKELTLAGETS STØTTEAPPARAT
6.1. TRENER
6.2. LAGLEDER

7. AKTIVITETSNIVÅ
7.1. SPORTSLIGE OG SOSIALE FØRINGER
7.2. GENERELLE RAMMER FOR AKTIVITET PÅ ULIKE ALDERSNIVÅ
7.2.1.  Aldersgruppe   5-10 ÅR
7.2.2. Aldersgruppe  11-12 ÅR
7.2.3. Aldersgruppe  13-14 ÅR
7.2.4. Aldersgruppe 15-16 ÅR
7.2.5. Aldersgruppe 17-19 ÅR
7.3 Turneringer

8. SPILLERUTVIKLING
8.1. DIFFERENSIERING
8.2. HOSPITERING
8.3 KLUBBSAMLING (Team Tjensvoll)
8.4 JEVNBYRDIGHET OG INNDELING AV LAG

9. TRENERUTVIKLING

10. DOMMERUTVIKLING


1. Klubbens verdisett

Vår visjon er flest mulig, lengst mulig.

Tjensvoll FK skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Tjensvoll FK skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.»

Sportsplanen følger NFFs retningslinjer for barnefotball, ungdomsfotball og verdiarbeid og dette er overordnet for arbeidet i klubben.

1.1 Implementasjon

Sportsplanen gjennomgås på ulike Trenerforum i klubben og gjennomgås blant annet før sesongstart hvert år. Alle trenere og lagledere skal gjennomgå Sportsplanen og gir egenerklæring hvor dette bekreftes. Ved oppstart av nye lag må det være fokus på Sportsplanen. På foreldremøter trekkes ut relevante deler av sportsplanen. Det skal også være fokus på Sportsplanen på årsmøter.

2. Målsetting

Tjensvoll FK har som mål, å gi et aktivitetstilbud innen fotball for alle barn/ungdom på Tjensvoll og nærliggende områder fra det året de fyller 5 år.

Formålet er å lage en samlet plan og et egnet arbeidsverktøy for trenere og lagledere i Tjensvoll FK når det gjelder barne- og ungdomsavdelingen, slik at man kan utvikle klubb og spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal være en retningslinje for alle trenere/lagledere i klubben, og skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre vår aktivitet.

Tjensvoll FK organiserer fotballaktivitet for barn og ungdom i aldersgruppen 5 – 19. Vår målsetting for aldersbestemt fotball kan deles i bredde og talent.

2.1. Flest mulig lengst mulig (Bredde).

Vi ønsker å beholde flest mulig av våre barn og unge lengst mulig innenfor fotballmiljøet. Utgangspunkt for å klare dette er et ønske om å gi alle et godt fritidstilbud i et miljø preget av trygghet, mestring og trivsel. Fotball skal være for alle, ikke bare for de beste.

2.2 Differensiering (Talent).

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at unge spillere med spesielle forutsetninger, ferdigheter, innstilling og vilje (talenter) skal kunne utvikle sitt potensial over tid til beste for rekruttering til Tjensvoll FK og/eller norsk fotball forøvrig. Klubben ønsker gjennom sportsplanen å holde en høy kvalitet på spillerutviklingen og dermed øke muligheten for å få frem gode spillere som forblir i klubben lengst mulig.

3. Krav til klubben

Tjensvoll FK er en Fair Play-klubb. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. For klubben innebærer dette at vi skal arbeide for å skape:

 • Gode holdninger hos spillere og lagledere/trenere
 • Motivasjon
 • Godt miljø

Gode holdninger, motivasjon og godt miljø er dessuten viktige forutsetninger for å utvikle barnas sportslige ferdigheter. (link til foreldrevettreglene)

3.1. Gode holdninger

Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Klubben skal sette fokus på at hver enkelt spiller, leder og trener opptrer på en positiv måte overfor andre (ansvar, respekt, disiplin og toleranse).

Klubben tror det er et samspill mellom de holdninger og fotballferdigheter spilleren har. Holdningene kan være avgjørende for:

 • hvor god spilleren kan bli
 • hvor godt miljøet i laget kan bli
 • hvor gode lagkameratene kan bli
 • hvor godt laget kan bli

3.2. Motivasjon

Hvilke forutsetninger eller momenter skal man legge inn for å påvirke barns og unges lyst til å spille fotball? Det er mye lettere å arbeide med en gruppe som med liv og lyst går inn for trening og aktivitet.

Noen spiller fotball for å oppnå en ytre belønning som for eksempel sosial anerkjennelse, suksess, premie og lignende (ytre motivasjon). Mens andre driver med fotball for fotballens egen skyld, for den gleden som følger med fotballspillet og miljøet (indre motivasjon).

Den indre motivasjon har best langtidsvirkning, og stimulering av følelser hos utøverne for fotballspillets egenverdi blir derfor en forutsetning i all spillerutvikling.

Noen faktorer som påvirker spesielt den indre motivasjonen.

3.2.1. Konkurranse

Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for konkurranse. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få «innbyrdes oppgjør» i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av.

3.2.2. Det å lykkes

Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, takling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at «det å lykkes» oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.

3.2.3. Straff og belønning.

Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone.

3. Miljø.

Tjensvoll FK skal gjennom tilrettelagt aktivitet sørge for at trivselselementet står i fokus. Vi skal drive breddeidrett hvor også de mest ivrige skal gis et ekstra tilbud. Hovedfokus er imidlertid å få med flest mulig lengst mulig. For å lykkes må trivsel på og utenfor banen prioriteres.

Et godt lag er ikke nødvendigvis er summen av de individuelt beste utøverne. Det gjelder i stor grad å finne utøvere som er i stand til å handle sammen og påvirke hverandre positivt.

I arbeidet med barn og unge ser en stadig hvor viktig det er at det skjer samhandling også utenfor fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter. Å utvikle et godt miljø rundt det enkelte lag, er i første rekke avhengig av treneren, laglederen og foreldrekontakten. Rammene for et godt miljø settes av trener/lagleder, som må være åpne og kameratslige i omgangsformen samtidig som man setter klare grenser for hva som er tillatt eller ikke.

Erfaringsmessig øker miljøets betydning i takt med at spillerne blir eldre, samtidig som miljøarbeidet blir mer krevende. Å jobbe for bedre holdninger og et godt miljø rundt et lag, må alltid være like viktig som å jobbe med tekniske/taktiske ferdigheter

4. Krav til trener/lagleder

4.1. Holdninger

Det er viktig at alle trenere/lagledere i Tjensvoll FK opptrer på en positiv måte overfor andre (ansvar, respekt, disiplin og toleranse) og er et godt forbilde for spillerne.

Trener/lagleder skal oppfordre spillerne inngår en Fair Play-kontrakt (holdningskontrakt) (NB! Sette inn lenke til slik kontrakt)

4.2. Kompetanse

For å nå den sportslige målsettingen er det viktig å ha trenere med den nødvendige kompetanse. (Se punkt 9. Trenerutvikling).

5. Krav til spiller

Alle spillere skal opptre på en positiv måte overfor andre, vise ansvar, respekt, disiplin og toleranse. Klubben tror det er et samspill mellom gode holdninger og fotballferdigheter spilleren har. Det er derfor viktig å ha fokus på dette.

Alle spillere skal undertegne en Fair Play kontrakt, hvor de lover å følge disse reglene:

 • Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler
 • Vis respekt for laget og lagkameratene dine
 • Vis respekt for dine motspillere
 • Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen
 • Tap og vinn med samme sinn

6. Organisering av enkeltlagets støtteapparat

Alle lag organiseres med minst en trener og minst en lagleder.

6.1. Trener

Trener skal:

 • lage en plan for cuper, kamper og trening foran hver sesong.
 • lage treningsplan for sesongen og sette opp treningsøkter, og søke råd hos klubbens trenerveileder (Barneleder/Ungdomsleder).
 • lede treningene.
 • føre oversikt over treningsfremmøte.
 • foreta laguttak.
 • velge spilleropplegg/taktikk.

6.2. Lagleder

Laglederen skal:

 • ha ansvar for at laget har nødvendig draktsett og annet materiell som baller, vester, kjegler, og førstehjelpskrin.
 • sørge for at banen og utstyr er i forskriftsmessig stand (oppmerking, nett, hjørneflagg og garderober, matchball, oppvarmingsballer) ved hjemmekamper.
 • ta imot dommer og motstandere og gi nødvendig informasjon.
 • ha oversikt over aktivitetsavgift og medlemsavgift.
 • ved behov sette opp kjørelister til kamper og trening.
 • kalle inn til foreldremøter.
 • sørge for at laget har et regnskap og budsjett i iht. plan.
 • sørge for lagets sosiale aktiviteter.
 • ha kunnskap om foreldrevettreglene, og formidle disse til foreldregruppa.

7. Aktivitetsnivå

Aktivitetene i Tjensvoll FK skal bidra til å utvikle barnas sportslige og sosiale ferdigheter.

7.1. Sportslige og sosiale føringer

Tjensvoll FK skal legge vekt på utvikling av gode basisferdigheter (tekniske ferdigheter).

Dette skal i varetas bl.a. gjennom godt skolerte trenere og fokusering på ferdighetsmerker.

Alle trenere skal få tilbud om kursing og videreutvikling. (Se punkt 9. Trenerutvikling).

Tjensvoll FK skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter. Respekt og positivitet skal være sentrale stikkord.

Tjensvoll FK er en breddeklubb, samtidig som vi skal forsøke å utvikle gode fotballspillere. Det gis derfor rammer for hvordan laguttak skal foregå. Det året man fyller 8 år gis det mulighet for hospitering på trening. Det året man fyller 10 år gis det mulighet for hospitering på kamp. Spillerens egne treninger har prioritet. Hospitering skal være et ekstra tilbud. Det oppfordres til differensierte treninger for at spillere skal få utfordringer av spillere på samme nivå.

Alder Føringer
6–10 år Alle spiller like mye
11–12 år Alle spiller like mye på alle plasser
13–14 år Alle spiller. Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser. Treningsoppmøte, treningsinnsats og holdninger legger føringer for spilletid
15–16 år Alle skal ha et spilletilbud innenfor et differensiert opplegg

Barnefotballens breddepreg fører også til store forskjeller både ferdighetsmessig og interessemessig. Dette betyr at kravene til trenerne også blir tilsvarende større, særlig når det gjelder evne til organisering og motivasjon. Trenerne har et ansvar for å tilrettelegge aktiviteten slik at ikke bare de beste opplever mestring og glede av å lykkes, men også slik at de med lavere ferdighetsnivå også stimuleres mest mulig. Dette innebærer at trenerne i valg av øvelser påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen (Se punkt 8.2 Differensiering).

7.2. Generelle rammer for aktivitet på ulike aldersnivå

Tjensvoll FK skal gi et positivt aktivitetstilbud både sosialt og sportslig til alle interesserte barn og unge i bydelen og nærliggende områder. Det skal legges vekt på at lagene sammensettes ut fra sosiale kriterier (venner, skolekamerater m.v.), og utvelging etter sportslige kvaliteter og ambisjoner skal tidligst skje på G/J 13 På de yngre lagene skal alle gis samme muligheter til aktivitet (spilletid i kamper m.v.).

7.2.1 Aldersgruppe 5-10 år

Spillform i kamp er 5´er fotball.

For å kunne lage et godt fotballtilbud til barn i denne aldersgruppen, må man vite litt om barnets utvikling og modenhet. Aktivitetene skal tilpasses dette. Fysiologisk sett er det liten forskjell på gutter og jenter. Dette betyr at de skal behandles likt, og det er ikke noe i veien for at jenter og gutter både trener og spiller sammen.

Alder 5-7 år
Trening

Treningsmodell, reftreningsøkta.no

Treningsaktivitet

Barna skal lære:

 • Å løpe etter en ball
 • Å sparke en ball
 • Å føre en ball
 • Å stoppe en ball
 • Å gå på ballføreren
 • Treningsaktiviteten bør legge vekt på følgende:
 • Lek, spill og moro
 • Oppfordre alle til allsidighet
 • Lære å ta imot beskjeder/instruksjoner
 • Korte intervaller på øvelsene
 • Mange ballberøringer
 • Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer
 • Rotasjon på laget – alle prøver seg i mål
Innføring av enkle regler:
 • Hva skjer ved innkast?
 • Hva skjer ved corner?
 • Hva skjer ved utspill?
 • Hva skjer ved frispark?
 • Hva skjer ved avspark?
Treningsmengde
 • 1 gang pr. uke + kamp
 • 1 time pr. treningsøkt
Lagorganisering

Hovedmålsetting er å få flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle får spille mye fotball. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker sammen og går i samme klasse/skole, får plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag, skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke mellom trener/spiller.

Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme.

Kamper

Påmeldes i ordinær serie fra det året man fyller 6 år. Det oppfordres til å arrangere treningskamper og interne cuper/turneringer.

Alder 8-10 år
Trening

Treningsmodell, se treningsøkta.no

Treningsaktivitet
 • Variasjoner i vektlegging vil veksle en del med alder og nivå, men «blandingskategori med diverse spill og lekformer» bør som regel oppta ca. 50 % av treningstiden. Det er viktig å drive med mye avslutningstrening og skudd på mål på hver eneste trening!
 • Keeperrollen
  Alle skal få lov til å forsøke seg uten at vi går inn i organisert trening av den enkelte.
 • Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet til Minimerket I.
Innføring av enkle regler:
 • Hva skjer ved innkast?
 •  Hva skjer ved corner?
 •  Hva skjer ved utspill?
 •  Hva skjer ved frispark?
 •  Hva skjer ved avspark?
Treningsmengde
 • 1 gang pr. uke + kamp
 • 1 time pr. treningsøkt
Lagorganisering

Alle spillerne prøver seg på alle plasser.

Hovedmålsetting er å få flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle får spille mye fotball. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker sammen og går i samme klasse/skole, får plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag, skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle aktivitetsledere og ikke mellom aktivitetsledere/spiller.

Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme.

Kamper

Ordinær serie.

Cuper

Lagene deltar i lokale turneringer. Det gis støtte til to cuper for hvert lag. Cuper som Tjensvoll FK arrangerer, er gratis for lagene. Se forøvrig punkt 7.3 for mer om turneringer.

7.2.2 Aldersgruppe 11-12 år

Spillform i kamp er 7’er fotball. Allsidighet er fortsatt et viktig prinsipp for idrettsaktiviteten. Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter. Ballen brukes mest mulig i treningsaktiviteten.

Karakteristiske trekk for 11 – 12 åringene
 • Jevn og harmonisk vekst
 • Fysisk høyt aktivitetsnivå
 • Spillerne er meget lærevillige og ærgjerrige
 • Relativt ulik utvikling av jenter og gutter
 • Kreativiteten utvikles
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Trening
Treningsmodell

Ref treningsøkta.no

Treningsaktivitet

Holdepunkter for opplæringen
Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læring av ulike ferdigheter. Ballen mest mulig i treningsaktiviteten.

 • Teknisk ferdighetstrening må prioriteres.
 • Spillere vil ha større utbytte av å terpe på instruksjonsmomentene.
 • Spill på små områder med få spillere på laget.
 • La kreativiteten hos den enkelte spiller få stor plass.
 • Styr ikke spillet for mye – husk spillerne har også idéer.
 • Man bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring.
 • Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet til Minimerket II.
 • Treningsmengde
  • 2 ganger pr. uke + kamp
  • 1 – 1,5 time pr treningsøkt

Lagorganisering

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Alle spiller like mye
 • Alle skal prøves på ulike plasser
 • Alle er forsvarere/angripere
 • Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk
 • Spille seg ut av forsvar, helst gjennom midtbanen
 • Videreutvikle forståelsen for 7´er fotball
 • Også på dette alderstrinnet ønsker vi en hovedmålsetting som fører til at flest mulig får spille lengst mulig. Det sosiale samhold er viktig på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn når lag settes sammen.

Inndeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme.

Lån av spillere fra andre lag skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke mellom trener/spiller.

Kamper

Serie/Ordinær serie. Cup Lagene deltar i lokale/regionale turneringer. Det gis støtte til to cuper for hvert lag. Cuper som Tjensvoll FK arrangerer, er gratis for lagene. Se forøvrig punkt 7.3 for mer om turneringer.

7.2.3 Aldersgruppe 13-14 år

Spillform i kamp er 9’er fotball (13 år). Spillform i kamp er 11’er fotball (14 år).

Karakteristiske trekk for aldersgruppen

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling.
 •  Flere har kraftig lengdevekst (koordinering kan være midlertidig begrenset).
 • Finkoordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling.
 • Kreativiteten blomstrer.
 • Spillerne er ærgjerrige og lærenemme.
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger.
 • Spillerne er meget bevisste i forhold til rettferdighet.
 • Stor variasjon i prestasjonene og humør.
  Trening

Treningsmodell

 • Ref treningsøkta.no

Treningsaktivitet

 • Holdepunkter for opplæringen
  Treningstid med ball er det viktigste i treningene. Allsidighet er fortsatt meget viktig, men i denne aldersgruppen øker antall utøvere som bare spiller fotball. Spillerne er i en alder der det kan stilles større krav så vel fysisk som psykisk.
 • Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet.
 • Mer fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheter, det vil si teknikk for å løse en taktisk oppgave (for eksempel drible når du må, spille når du kan).
 • Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp – nå gjelder det i større grad enn før å prestere.
 • Lære spillerne til å forstå nødvendigheten av mange repetisjoner med kvalitet (repetisjonstrening) og lære spillerne nødvendigheten av konsentrasjon, interesse og entusiasme i treningssituasjonen.
 • Tekniske ferdigheter keeper:
  • Overgang til spesiell keepertrening, men viktig at keepere også får være med som utespillere.
  • Keepere må læres opp til å drive egen oppvarming, utvikle selvstendighet i treningen.
  • Man bør tilstrebe å få trent inn så mye av målvaktens basisferdigheter som mulig i denne aldersgruppen.
  • Det bør legges opp til at keepere gjennom vinteren får én treningsdag/uke i form av spesiell keepertrening.
 • Tekniske ferdigheter utespillere:
  • Skuddtrening (skal foregå på hver trening!).
  • Fotballbevegelser.
  • Samhandling.
  • Spilleprinsipper.

Treningsmengde

 •  2 – 3 ganger felles pr. uke (90 min) + kamp
 • Fortsatt allsidig stimulering
 • Egentreningsøvelser tilbys til de som ønsker dette
 • Sesong er hele året, men aktivitetsnivået reduseres noe fra november – januar

Lagorganisering

 • Alle spiller. Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser, men la den enkelte spiller få lengre tid i hver rolle. Mer systematisk rulleringsordning. Treningsoppmøte, treningsinnsats og holdninger legger føringer for spilletid.
 • Betydningen av å spille seg ut av eget forsvar via midtbanen.
 • Understreke betydningen av bevegelse slik at overtallssituasjoner oppstår over hele banen.
 • Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører.
 • Alltid understreke at spillernes rolle i lagorganiseringen er et utgangspunkt, dette slik at kreativiteten settes i høysetet.
  Overgangen til 11’er fotball kan føre til at grupper/lag må slåes sammen. Det sosiale samhold er viktig også på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn når lag settes sammen, selv om en får lag som i utgangspunktet ikke har de samme fotballmessige ferdighetene.

Organisering

 • Spillerne organiseres i en felles treningsgruppe, med ett (eller flere) lag. Aldersgruppen kan deles inn i lag på ulike nivå avhengig av antall tilgjengelige spillere, men dette skal i så tilfelle forankres i sportslig utvalg.
 • Kriterier for vurdering av plass på de ulike lagene settes i samarbeid mellom de aktuelle lags trenere og sportslig utvalg i klubben
 • På dette alderstrinnet er det enda viktigere med et nært samarbeid mellom trenere for ulike lag slik at spillere med høyere ferdighetsutvikling kan få tilbud om å hospitere (Se punkt 8.3 Hospitering).

Kamper

 • Serie
  Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i 1. divisjon.
 • Cup
  Deltagelse i lokale/regionale, nasjonale eller internasjonale cuper. Det oppfordres til to arrangement i året, et på vår/sommer og ett på høst da slike arrangementer ofte er svært motiverende for spillergruppen. Deltagelse på eksterne arrangementer er betinget av at noe økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller sponsormidler slik at flest mulige spillere skal ha råd til å delta. Se forøvrig punkt 7.3 for mer om turneringer.

Spillerutvikling

De mest treningsmotiverte spillerne får tilbud ut over ordinær trening (Se punkt 8. Spillerutvikling).

Individuell oppfølgning

 • Økt fokus på individet.
 • Sterkere fokusering på oppfølgning og tilbakemeldinger overfor den enkelte.
 • Tilbud om årlig samtale (spillersamtale) med trener om personlig utvikling.
7.2.4 Aldersgruppe 15-16 år

Sportslige og sosiale målsetninger

Det vektlegges i enda større grad at ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere og spilløvelser organiseres etter prinsippet om ferdighetslikhet. Med dette menes at deler av treningen er organisert slik at øvelsene gjennomføres med tilnærmet ferdighetslikhet mellom spillerne. Dette sikrer raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå som igjen er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. På denne måten ønsker vår klubb å bidra til at spillerne i ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig

 • Allsidighet
 • Bruk av ball er overordnet, kan også drive noe fysisk trening uten ball.
 • Motiveres til valg av hovedidrett.

Karakteristiske trekk for 15 – 16 åringene

 • Ekstrem vekstperiode.
 • Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene.
 • Pubertetsproblematikk, sterk sosialt behov, kreativitet i stadig utvikling.
 • Meget varierende opptreden.

Trening

 • Treningsmodell
  • Ref treningsøkta.no
 • Treningsaktivitet
  • Holdepunkter for opplæringen
   Treningsøvelser med ball er fortsatt det overordnede mål for treningsaktiviteten, og det stilles større krav til spillerne fra trenere/ledere i klubben.

Lagorganisering

 • På dette aldersnivå er det viktig med en totalvurdering av den enkelte spiller. Både holdning og treningsvilje varierer sterkt. Derfor er det også viktig at trening og kamptilbud tar hensyn til den enkelte spillers fotballferdighet og motivasjon. Vi ønsker å gi kamptilbud til alle som trener regelmessig.
 • Spillerne organiseres i ei treningsgruppe, med to (eller flere) lag.
  På dette alderstrinnet ønsker vi å foreta en inndeling etter ferdigheter i seriespill og cup. Denne inndelingen etter ferdigheter må ikke føre til at spillere blir stående uten spilletilbud. For å kunne gi et kvalitativt godt nok spilletilbud til de med best ferdigheter, ønsker vi derfor et samarbeid på tvers av årsklassene hvis det er nødvendig. Spillerne kan flyttes opp og ned fra lagene avhengig av innsats og ferdighetsutvikling, og ut fra gjeldene lover og regler fra NFF.

Kamper

 • Serie
  Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i 1. divisjon.
 • Cup
  Deltagelse i lokale/regionale, nasjonale eller internasjonale cuper Det oppfordres til to arrangement i året, et på vår/sommer og ett på høst da slike arrangementer ofte er svært motiverende for spillergruppen. Deltagelse på eksterne arrangementer er betinget av at noe økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller sponsormidler slik at flest mulige spillere skal ha råd til å delta. Se forøvrig punkt 7.3 for mer om turneringer.

Spillerutvikling

 • De mest treningsmotiverte spillerne får tilbud om trening ut over ordinær trening. (Se punkt 8. Spillerutvikling). Individuell oppfølgning.
 • Kontinuerlig individuell oppfølgning (se etter ”typene” som kan bli A-lags spillere).
 • Spillere må kunne ta negativ kritikk gitt på en konstruktiv måte
 • Større oppfølgning av de aller beste spillerne gjennom talentutvikling (se punkt 8. Spillerutvikling)
 • Men viktig at også de nest beste får en god og stimulerende oppfølgning fordi:
  • De fortsatt kan bli de beste fotballspillerne
  • Deres miljøtilhørighet kan gjøre dem til fremtidige ledere/trenere i klubben
 • Stille større krav til spillerne
7.2.5 Aldersgruppe 17-19 år

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Sterke sosiale behov, men mer spillerne er mer selvstendige
 • Økt frafall, andre interesser overtar, spesielt blant jenter.
 • Kan være vanskelig å skaffe stor nok stall for jentelag
 • Sterkt behov for tilrettelegging i forhold til skolegang/studier
 • Effektive treninger kan være vanskelig pga. periodiske store forfall på treninger
 • Forskjellene på hvem som vil trene effektivt og satse seriøst øker.
 • Gutter trener generelt mer intensivt og viser større interesse enn jenter, men jenter trener gjerne mer alternativt (treningsstudio etc.)

Trening

 • Ref treningsøkta.no
 • Sportslige mål, ambisjoner og følgelig treningsmengde fastsetes av spillere, trenere og evt. sportslig utvalg/sportslig leder før sesongen tar til. På dette nivået ønsker vi en systematisk trening hele året, men at aktiviteten er roligere i visse perioder for eksempel etter serieslutt Det skal være organisert fotballtrening minst 2 ganger pr. uke innendørs/utendørs gjennom vinteren, og et hospiteringstilbud/ekstratilbud for de som ønsker å trene mer skal foreligge.
 • For jenter bør trening med ball utgjøre en stor del av treningene.

Lagorganisering

På dette aldersnivå er det viktig med en totalvurdering av den enkelte spiller. Både holdning og treningsvilje varierer sterkt. Derfor er det også viktig at trening og kamptilbud tar hensyn til den enkelte spillers fotballferdighet og motivasjon. Vi ønsker å gi kamptilbud til alle som trener regelmessig.

Spillerne organiseres i ei treningsgruppe, med to (eller flere) lag.

Kamper

Serie
Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kunne ha sportslig kvalitet til å kunne melde på lag i 1. divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i 1. divisjon.

Cup/treningsleir
Deltagelse i lokale/regionale, nasjonale eller internasjonale cuper. Problemet i denne aldersgruppen er at tilbudet er dårlig, og at nivået er meget høyt der det eksisterer. Det er derfor viktig at årlige treningsleire bør organiseres dersom interessen er stor og innsatsen på de generelle treningene gjennom året har vært bra. Deltagelse på eksterne arrangementer er betinget av at noe økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller sponsormidler slik at flest mulige spillere skal ha råd til å delta., men i denne aldersgruppen har de fleste spillerne deltidsjobb så finansiering blir ofte en prioritering fra spillerne. Se forøvrig punkt 7.3 for mer om turneringer.

Spillerutvikling/Individuell oppfølging

Et overordnet mål i denne aldersgruppen er å få flest mulig til å fortsette med fotballen og utvikle spillere til klubbens herre og dame A-lag.

Enkelte spillere kan kvalifisere seg til A-stallen, og mange spillere vil få tilbud om å trene med klubbens rekrutteringslag. Siden forskjellene i motivasjon og innsats er svært stor i denne aldersgruppen er det ekstra viktig å passe på at de som er mest motiverte får nok utviklingsmuligheter utenom de ordinære treningene.

7.3 Turneringer 

Tjensvoll FK anbefaler en naturlig progresjon i deltakerne på turneringer og cuper. En turneringsstige med følgende turneringer er anbefalt for barne- og ungdomslagene:

Barnefotballen 8-10 år
Valgfrie lokale turneringer.

Barnefotballen 10-12 år
Agder Cup, Flekkefjord
Lindesnes Cup, Mandal

Ungdomsfotballen 13-19 år:
Slagter Winther Cup, Hirtshals – Danmark
Vildbjerg Cup / Dana Cup, Danmark

Deltakelse på nevnte turneringer gir grunnlag for å kunne søke støtte i henhold til Klubbhåndbok og Sportsplan. Eventuell deltakelse i andre turneringer står lagene selv for og forutsetter at laget kan fremlegge en plan for økonomistyring.

Alle lag som reiser på turneringer med overnatting skal fremlegge en plan til Sportlig Utvalg om reise og opphold hvor man også må planlegge beredskap i forhold til ulykker og tilsvarende hendelser. Det skal blant annet foreligge en liste over alle som reiser med
nødvendig kontaktinformasjon til alle reiseledere. Det skal også være en tilgjengelig foreldrekontakt hjemme som kan hjelpe klubben med å koordinere informasjon til foresatte og avlaste reiseledere og beredsskapsgruppen hjemme. Kun styreleder uttaler seg til media og all informasjon skal ikke nødvendigvis legges ut på sosiale medier.  Se egen nettside for HMS og Beredskap.

8. Spillerutvikling

Formålet med spillerutvikling er å gi et tilbud til spillere med spesielle fotballferdigheter, holdninger og motivasjon. Målet er at samtlige spillere kommer i en flytsone hvor de får tilstrekkelig med mestring og utfordring.

Spillerutviklingen skjer i tre former:

 • Differensiering
 • Hospitering
 • Klubbsamling (Team Tjensvoll)

8.1. Differensiering.

Hvert årskull sees på som en enhet.

En stor enhet kan deles inn i treningsgrupper for å gi bedre mulighet for å se alle og gi individuelt oppfølging. Differensiering er et viktig moment i denne inndelingen. Det er viktig at spillere som er i «midtsjiktet» i
storgruppen rulleres på hvilken gruppe de trener i.
Trenerne skal før sesongen være enige om hvilke lag en melder på i hvilket nivå. Klubbens Barne- og
ungdomsekretær er involvert sammen med trenerne i denne prosessen.

Differensiering innebærer tilpasset opplæring for å gi hver enkelt spiller mestring og utfordring. Differensiering bør innføres som prinsipp så tidlig som mulig.

 • Differensiering i trening:
  Tilpassede øvelser enkeltvis eller i grupper, hvor man øker kravene ved å legge inn begrensninger i form av antall touch, hurtighet, passiv/aktiv motstand etc. Det er av hensyn til gruppetilhørighet viktig at det er en felles del for samtlige spillere.
 • Differensiering i kamp:
  • Meld på flere lag (ikke topping i barnefotballen)
  • Om mulig låne spillere over eller under årsklassen
  • Alle skal spille, men vurdere jevnbyrdighet i forhold til motstanderne
  • Bruk av en spiller mer eller mindre ved store forskjeller

8.2. Hospitering

Hospitering innebærer at spillere får trene og eventuelt spille kamp med og mot eldre spillere, slik at man møter utfordringer tilpasset den enkeltes behov. Enkeltspillerens behov skal settes i fokus på bekostning av de enkelte lags resultater i serie og cuper. De beste spillerne bør trene på det nivået de behersker, men hospitering i kamp bør ikke forekomme før det året man fyller 10 år. Hospitering på trening kan forekomme fra det året man fyller 8 år. Ved tildeling av treningstider er det viktig å ta hensyn til muligheten for å hospitere på andre lag.

Følgende kriterier legges til grunn når man vurderer hospitering:
 • Oppimot 100 % treningsoppmøte på eget alderstrinn (med unntak av gyldig fravær)
 • Gode holdninger
 • Gode ferdigheter
 • Forankring hos spillergruppene, foreldregruppene (kun info) og involverte trenere
 • Lagets trener innstiller til hospitering og dette avtales i utgangspunktet direkte mellom de aktuelle lagene, ved en samkjørt lagledelse. Jenter vil kunne få tilbud om hospitering til guttelag.
 • Totalbelastningen (trening, kamper, skole, familie, venner, fritid) til spiller må følges nøye.
Gjennomføring:

Gjennomføringsmetode avtales mellom spiller, spillers foresatte og involverte trenere.

 • er med en-to ganger pr uke en viss tidsperiode/over lengre tid (gjelder de som trenger ekstra utfordringer)
 • er med en eller flere hele uker av gangen før tilbake til egen gruppe (gjelder de som trenger ekstra utfordringer
 • løftes opp og er fast med nivået over (gjelder de klare enere som ikke har nok utfordringer i eget lag)
 • på jentesiden er det en god ide å la de klare enerne trene med guttelag

8.3 Klubbsamling (Team Tjensvoll)

Klubbsamling (Team Tjensvoll) er en månedlig samling for enkeltspillere (klubbtalenter) i Tjensvoll FK i alderen 13 – 16 år for trening på et høyere nivå enn i de vanlige lagtreningene. Tiltaket er et ledd i motiverings- og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren.

Team Tjensvoll  kan gjerne også gjennomføre lignende samlinger for barnefotballen.

Kriterier:
 • Spillere som viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på lagtreningene
 • Gruppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både innen- og utendørs.
 • Teknisk trening vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av fotballopplæring vil bli fokusert.
 • Instruktører bør være godt skolert og ha god trenererfaring
 • Det kan være aktuelt å drive denne virksomheten i samarbeid med for eksempel naboklubber
 • Ansvarlig for gjennomføring og innhold: Sportslig utvalg og Daglig leder
 • Trenerne i de enkelte aldersgruppene nominerer og koordinerer uttak
 • Formell innkalling foretas av daglig leder

8.4 Jevnbyrdighet og påmelding av lag

Vi ønsker jevn motstand i trening og kamp for å fremme mestring og ferdighetsutvikling. Vi opplever lite mestring når vi får lite til ved spille mot noen langt bedre enn oss . Vi vil ha jevnbyrdige lag med tilpasset utfordring for god læring og utvikling. På trening forsøker vi å lage jevnbyrdig motstand i øvelser.

I barnefotballen har vi jevnbyrdige lag innad for å møte jevnbyrdig motstand i seriespillet. Når kretsen tilbyr nivåinndeling forutsetter ordningen at klubbene lager jevnbyrdige lag i egen klubb, for så å finne riktig nivå i seriespillet.  Klubben er sjef, og dette skal ikke overstyres av den enkelte trener eller lagleder.

9. Trenerutvikling.

Barneleder og Ungdomsleder har ansvar som trenerutvikler og koordinerer igjennom Sportslig Utvalg (forøvrig har treneransvarlig/koordinator det administrative ansvaret, en rolle som vanligvis innehas av daglig leder).

Bedre idrettsglede for alle fås ved å utvikle, støtte og utfordre trenere til å ta ansvar for egen utvikling slik at klubben kan tilby våre spillere kvalifiserte trenere gjennom en planmessig utvikling av trenerne.  Trenerutvikler skal:

 • Kartlegge kompetanse og krav.
 • Legge til rette for opplæring, en skoleringsplan.
 • Hjelp treneren til å forstå relevansen i tematikken og reflektere og bygge videre på egne erfaringer og eksisterende ferdigheter. Slik blir treneren involvert og engasjert i egen læring.
 • Oppmuntre trenere til å ta ansvar for egen læringsprosess.
 • Skape et positivt og støttende læringsklima som bygger selvtillit.
 • Stimulere til videreutvikling og opplæring gjennom Trenerforum og andre felles aktiviteter.
 • Være et kontaktpunkt for støtte til trenere. Tilrettelegge trenerveiledere for aktuelle aldre/grupper.
 • Hjelpe til med rekruttering av trenerressurser i egen klubb.
Kompetanse

Formell kompetanse er tilgjengelig på NFF sine sider/FIKS. Det er separate krav til barnefotball og ungdomsfotball, se kvalitetsklubb.

Tjensvoll FK forventer at trenerne prioriterer kursdeltagelse.

10. Dommerutvikling

Klubben har en egen Dommer koordinator og satser på å utvikle dommere, og da spesielt fra ungdomsfotballen