Veiledning – samarbeidslag

Datert  9.11.2020
På forhånd

Start samtaler med andre lag tidlig. Involver alle trenere og lagledere i de to lagene. Involver klubbene om tankene og planene for samarbeid. Kanskje ett år før det er aktuelt å samarbeide. Bruk dette året på å spille noen treningskamper mot hverandre og kanskje delta på en  turnering sammen.

Samarbeidsavtale

Det må lages en samarbeidsavtale mellom klubbene. Denne vil regulere rammene for samarbeidet som økonomi og hvor spillerne tilhører, dugnadstilhørighet etc. Avtalen må også ha en tidsperiode den skal gjelde for. To-årige avtaler sikrer stabilitet og forutsigbarhet. Samarbeidsavtalen signeres av begge klubber.

Det må sendes en søknad til fotballkretsen om samarbeidet. Bruk gjerne en tidligere avtale som utgangspunkt for søknaden. Søknaden må inneholde blant annet informasjon om årstrinn, antall spillere, hvilke spilleformer det er planlagt å spille i og draktfarge.

Viktig å tenke på

Kun ett samarbeidslag (f.eks. ett 11`er eller ett 9`er).
Spillerne kan stå registret i sine respektive klubber.
Flere samarbeidslag (f.eks. Ett 11`er og ett 9`er).

Spillerne må melde overgang til en av klubbene. Dette kan fint reguleres i en to-årig samarbeidsavtalen mellom klubbene. Ett år i den ene klubben og ett år i den andre.

Det er ikke lov med samarbeid på to lag i samme spillform (f.eks. to 11`er lag).

Hospitering

Det er ikke lov å hospitere spillere som er registret i den ene klubben opp til lag i den andre klubben med mindre begge lagene er samarbeidslag. Hospitanter må stå registret i samme klubb/eller samarbeid som laget de skal hospitere på.

Overgang

Trener/lagleder melder liste til daglig leder i klubbene over hvilke spillere som det skal søkes overgang for. Søknadene sendes fotballkretsen. Både spiller og foreldre må signere/samtykke i overgangen.

Fiks/registrering

Alle spillere er registret i Fiks hvor trenere/lagledere får tilgang fra ansvarlig for Fiks i klubben.

For samarbeid med ett lag, vil du ha tilgang til begge klubbers spillere i Fiks. Du vil også ha tilgang til andre spillere som er registrert i samarbeidslag og kan dermed bruke hospitanter fra andre samarbeidslag.

For samarbeid med flere lag, vil du ha tilgang til kun en klubbs spillere. Derfor må spillerne søke overgang til en av klubbene for at disse skal være tilgjengelig i Fiks. Du vil kun ha tilgang til egen klubbs spillere med tanke på hospitering.