Veiledning – Lagledelse

Lagledelsen

Lagledelsen består av lagleder(e), trener(er) og assistenter. Disse rollene er godt definert og alle personer skal være godkjent av klubben igjennom formelle rutiner som gir ansvar, kompetanse og kontroll av politiattest. De enkelte rollene i lagledelsen er beskrevet under. Se for øvrig også overordnet beskrivelse av lagledelsen i Klubbhåndboken.

Jenter og gutter i hvert årskull danner en treningsgruppe og det bør være en overordnet hovedtrener som koordinerer treningene med øvrige trenere og passer på at trener stiller og at nødvendige beskjeder gis til både lagledelsen og spillere.

Lagleder, eventuelt trener, må sørge for at nye lagledere, trenere og assistenter meldes inn til klubben. Alle frivillige skal meldes inn, se eget skjema for egenerklæring om frivillig innsats.

Lagledere og trenere skal:

 • Holde seg generelt oppdatert på klubbens nettsider.
 • Være godt kjent med innholdet i Klubbhåndbok m/veileder samt Sportsplan. Kjenne til Fairplay og hva dette innebærer.
 • Samarbeide med hverandre og ha nødvendig kontakt med daglig leder og andre relevante roller i klubben.
 • Holde kontakt med og samordne informasjon til foreldre.
 • Sammen organisere kamper både før sesongstart og i sesong og gi informasjon om kamper til spillere og foresatte.
 • Sammen sette opp årshjul før sesongstart, og gjennomgå denne med spillerne og foresatte (aldersbestemte klasser).
 • Sammen gjennomføre møte med foresatte, møte før sesong, og møte etter sesong.
 • Avklare hvem som oppdaterer laget side på klubbens offisielle nettside.
 • Møteplikt på ledermøter/trenerforum.
 • Avtale lagets representant på sonemøter.

Trener skal:

 • Planlegge og gjennomføre treninger i samråd med øvrige trenere.
 • Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til klubbens sportsplan og NFFs reglement på de enkelte alderstrinn.
 • Avklare treningskamper, seriepåmelding og turneringer i samarbeid med lagleder som gjennomfører påmelding.
 • Treningen skal være planlagt, målbevisst og tilstrekkelig variert og følge anbefalinger i klubbens Sportsplan.
 • Treneren på barnelag skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker.
 • Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag og trenere ved hospitering og ikke legge hindringer for at spillere kan benyttes på eldre/yngre lag i klubben, så lenge dette gjøres ihht. NFFs reglement.

Lagleder skal:

 • Gjennomfører administrative oppgaver for laget, deriblant påmelding til treningskamper, seriepåmelding og turneringer i samarbeid med trener og koordinert med daglig leder.
 • Innhente personalia opplysninger om spillere på laget, og oppdatere Medlemsnett. Alle lag skal ha oppdatert registrering innen 31. jan. hvert år (før årsmøtet)
 • Melde fra om spilleroverganger.
 • Oversikt med materialbehov skal sendes Materialforvalter før sesongstart.
 • Sørge for nødvendig utstyr i forbindelse med kamper.
 • Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på en forsvarlig måte.
 • Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper, dersom dette ikke er gjort av NFF Rogaland.
 • For barnelag må tidspunkt for hjemmekamp avtales på lagets treningstider. Dette vil også kunne gjelde ungdomslag.
 • Gjestende lag skal kontaktes i god tid og senest en uke før kampavvikling. Sende dommer en liten påminnelse, fortrinnsvis dagen før kamp.
 • Bistå dommeren slik at kampen kan avvikles presis.
 • Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp, og føre statistikk over benyttede spillere og scoringsoversikt til bruk i årsrapporten.
 • Møteplikt på ledermøter.
 • Foreta utdeling av utmerkelser på års avslutning (barnelag).
 • Formidle informasjon til alle spillere/foresatte på laget, deriblant om dugnader.
 • Fra Materialforvalter få baller, drakter og annet utstyr til laget.
 • I samarbeid med trenere, delta på aktuelle sonemøter før sesongstart.
 • Skrive og levere årsrapport til årsmøte.
 • Ha oversikt over spillere på laget og holde medlemsnett oppdatert (innføring/opplæring fås i klubben).

Foreldrekontakt

Lagets foreldrekontakt skal stille på årsmøte.

Praktisk lagledelse

(tekst må sjekkes som følge av 12 år 9er og app isteden for SMS etc)

Spillernes lagtilhørighet

 • Fram til og med 16 år skal årsklasser så langt som mulig holdes intakt.
 • Spillerne på barne- og ungdomslag skal prioritere eget lag i trening og kamp men kan i tillegg få tilbud om hospitering til andre lag.
 • Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen for dette laget kontaktes før vedkommende spiller kontaktes og benyttes.

Turneringer

 • Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil to turneringer, for hvert lag. Klubbens internturnering regnes som én turnering.
 • Barnelag kan reise innenlands på turneringer, ungdomslag kan reise utenlands.
 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning, skal avkreves politiattest, klubben anser at ordningen også omfatter frivillige som er med på lengre reiser/turneringer (mer enn én helg).
 • Ved overnatting når 10 år og eldre skal ansvarlig voksen være av samme kjønn, kvinner ved jentefotball, og menn ved guttefotball.

Foreldremøte

 • Lagledelsen avholder foreldremøte før sesongen og etter sesongen. Lagledelsen har møteplikt. Lagledelsen bør ha et forberedende møte for begge foreldremøtene.
 • Det skal settes mål før sesongen, både sportslig og sosialt. Etter sesongen tas en oppsummering av sesongen som var hvor man vurdere om målene ble nådd.
 • Foresatte oppfordres til å melde inn saker til møtet.
 • På møter informes om:
  • egenforsikring
  • idrettens skadetelefon
  • Faste aktiviteter

Aktiviteter

som skal gjøres mer/mindre til faste tider på året (ikke uttømmende):

 • Januar
  Skrive årsberetning til årsmøtet.
 • Februar (barnefotball, desember/januar for ungdomsfotball)
  Melde på (antall) lag til serie, gjøres i samarbeid med trener, via daglig leder.
 • Februar/Mars
  Avholde foreldremøte, sette mål for sesongen, skaffe foreldrekontakt og bidra til å skaffe nok ressurser rundt laget.
 • April
  Organisere kamper så snart fotballkretsen har kampprogrammet klart.
 • Oktober
  Etter siste seriekamp avholdes foreldremøte som oppsummerer sesongen som var.

 Spillerlisens

 • Melding om navn, adresse og fødselsdato sendes av daglig leder til NFF Rogaland før sesongstart på spillere som fyller 12 år i inneværende år.
 • Spillerne som spiller seniorfotball, må betale egen lisens til NFF.
 • Veteran/Old boys/Gutt50 er dekket av felles lisens
 • Spillere som unnlater å løse lisens er ikke forsikret i verken trening eller kamper.
 • Spillere nektes da adgang til å trene eller spille kamper.
 • Den enkelte spiller er selv ansvarlig for at lisens er betalt innen forfallsdato, og senest før første kamp spilles.
 • Blir spillere tatt i å ikke ha løst lisens, og klubben blir ilagt bot, vil spilleren måtte betale denne boten.

Spilleroverganger

 • NFFs angir hvordan en skal forholde seg ved spilleroverganger.
 • Lagledelsen tar kontakt med daglig leder i hvert tilfelle for å sikre at overganger skjer på en betryggende måte

Treningstider  

blir lagt ut på klubbens hjemmeside

Kampoversikt

Kampavvikling

Rettiingslinjer for Fairplay skal følges. Se egen veiledning for gjennomføring av hjemmekamper.

 • Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper
 • Kontakt bortelag i god tid og avklar bl.a. draktfarger.
 • Sjekk motstanders draktfarge, og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med markeringsvester)
 • Fyll ut dommerkortet for 13 år og eldre, sjekk det og signer etter kampen
 • Hjemmelaget melder inn kampresultat vha FIKS eller app’en Min Fotball (gjelder fra og med 12år 9’er).
 • Lagledelsen mottar giro fra dommeren som overleveres daglig leder for betaling
 • Endres kampdag etter avtale med motstander for lag over 12 år, skal melding gis NFF Rogaland.
 • Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal NFF Rogaland ha melding snarest mulig
 • Lag som ikke møter til kamp får bot fra NFF Rogaland, dette må unngås.

Forsikring og skader

 • Lagledelsen må sette seg inn i rutiner for utfylling av skademelding, samt enkel skadebehandling. Ved skader i kamp eller trening må skademelding fylles ut og signeres av dommer (kamp) eller lagleder (trening)
 • Leggskinn skal brukes, og på skjema om bruk av leggskinn krysses av JA. Husk kvittering på alle utlegg.
 • Alle spillere under 20 år er kollektivt forsikret gjennom NFFs avtaler. I tillegg anbefaler vi foresatte å tegne egen forsikring
 • Spillere som spiller seniorfotball, må betale egen spillerlisens som bl.a. dekker forsikring sjekk
 • Klubben dekker ikke egenandel ved skadebehandling, og derfor anbefales høyeste forsikringssum.
 • Sjekk NFF sine hjemmesider ang forsikring, https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/