Veiledning – Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalgs oppgaver og plikter er beskrevet i Klubbhåndboken. Her følger en beskrivelse av de ulike rollene i Sportslig Utvalg.

Sportslig leder

velges på årsmøte og har overordnet ansvar for at Sportslig utvalg fungerer tilfredsstillende.

 • Sportslig leder gjennomfører sine oppgaver i gjennom sportslig utvalg og innkaller og leder regelmessige felles møter for alle i sportslig utvalg med prioritet deltakelse fra Barneleder og Ungdomsleder.
 • Vanligvis skal godkjent referat fra møtene gjøres fortløpende tilgjengelig på nettsidene til alle medlemmer.
 • Holde  styret oppdatert. Sportslig leder deltar på styremøter etter forespørsel fra styre.
 • Sørge for at flertallet i klubbens styre har NNFs leder 1-kurs
 • Sportslig leder tar også oppgavene som gjerne forbindes med Utdanningsansvarlig:
  • Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningsbrosjyre.
  • Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.
  • Være pådriver for deltakelse på kurs, og eventuelt samle inn til felles påmelding til kurs. Motivere for deltakelse.
  • Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek.
  • Være kontaktledd mellom klubb og krets.
  • Motta og videreformidle til klubben all informasjon om utdannings-/kurstilbud fra krets og forbund.

Barneleder

velges på årsmøte og koordinerer trener- og spillerutvikling i barneavdelingen.

 • Barneleder har fokus på barnefotballen og skal støtte arbeidet i sportslige og sosiale samlinger på tvers av kjønn.
 • Barneleder skal delta på ulike samlinger i klubbens regi.
 • Støtte Ansvarlig for Banetildeling ifb tildeling av treningstider.
 • Planlegge sesongavslutning for barnefotballen i samarbeid med arrangementsansvarlig.
 • Utveksle tanker og ideer samt bidra til erfaringsoverføring på tvers mellom lag og alderstrinn mm.
 • Barneleder skal holde seg godt orientert og legge til grunn NFF barnefotball:
  http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/
 • Barneleder bør ha formell kompetanse igjennom C-lisens delkurs 1 og 2.
 • Barneleder tar oppgaver som Trener- og Spillerutvikler:
  • Følge opp og veilede lagledere og trenere igjennom deltakelse på Sportslig Utvalgs trenerforum. Trenere oppfordres her til videreutdanning og gjøres bla godt kjent med Treningsøkta.no.
  • Sørge for fotballfaglige ekstratiltak utover lagsnivåene (eks. ekstra samlinger på en og annen lørdag) samt å følge opp spillerutviklingsgrupper på tvers av årsklasser (spesielt i ungdomsfotballen).
  • Være et kontaktledd mellom klubb og krets vedrørende barnefotball/ungdomsfotball.

Ungdomsleder

velges på årsmøte og koordinerer trener- og spillerutvikling i ungdomsavdelingen. Ungdomsleder har tilsvarende oppgaver som barneleder, men da med fokus på ungdom, fra 13 til 19 år. Ungdomsleder bør ha formell kompetanse igjennom C-lisens delkurs 3 og 4. Ungdomsleder skal holde seg godt orientert og legge til grunn NFF Ungdomsfotball
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/

Jenteansvarlig

Oppnevnes av styret og inngår i sportslig utvalg.

 • Skal igjennom Sportslig utvalg ivareta jentenes tilbud i klubben.
 • Kan ved behov være en ressurs til Barne- og ungdomsleder med bidrag inn mot trenere og lagledere for jentelagene.
 • Ivareta jentenes tilbud i klubben utover det sportslige, som praktisk tilrettelegging etc
 • Sørge for at det arrangeres minst to jentesamlinger i året for aldersbestemte klasser («Jenter i fokus»).

Fair play-ansvarlig

Oppnevnes av styret og inngår i sportslig utvalg.

 • Igjennom Sportslig Utvalg være med å bistå lagledere og trenere
 • Ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.
 • Implementere klubbens strategi ut i praksis og da være bindeledd mellom sportslig utvalg og lagene i klubben.
 • Kommunikasjon med krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).
 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg og bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag..
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.
 • Kampverten i hjemmekamper spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng.
  Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave.
 • Turneringer er omfattende arrangementer, og med kampverter på plass vil besøkende lag føle seg ivaretatt, og det vil også øke sannsynligheten for at gjestende lag kommer igjen til neste år.
 • Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.

Instruks kampvert:
https://www.fotball.no/Documents/Kvalitetsklubb/pdf/kampvert.pdf
https://www.fotball.no/Documents/Kvalitetsklubb/pdf/Fair_play-motet.pdf

Dommeransvarlig

Oppnevnes av styret og inngår i sportslig utvalg. Dommer-koordinator skal:

 • Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere, en oppgave som må prioriteres.
 • Oppsett av dommere i egne turneringer, og seriekamper hvor kretsen ikke setter opp dommere.
 • Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer.
 • Skrive Årsmelding angående dommervirksomheten i klubben
 • Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens dommere
  • Klubbens styre og administrasjon
  • Lagledere og trenere
  • Fotballkretsen
 • Har sammen med sportslig utvalg hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Heve dommerens status i klubben!