NFF’s ferdighetsmerke

(Illustrasjonene nedenfor er hentet fra NFF’s publikasjoner)

Øving 1: Sjonglering
Blått: 5 tilslag
Rødt: 10 tilslag
Bronse: 20 tilslag
Sølv: 40 tilslag
Gull: 80 tilslag på 60 sek.
Hensikt: Denne øvelsen har ingen klar
overføringsverdi til det ferdige spillet.
Sjonglering har ingen ting med effektiv
teknikk i spillet å gjøre, men øvelsen frem-
mer ballfølelsen og således skaper den forutsettninger for hurtig og sikker kontroll
av ballen – noe som er en vesentlig ferdighet i fotballspillet
Beskrivelse: For de to laveste gradene kan en starte med ballen i hendene. For de tre øverste gradene skal ballen vippes opp med foten. En kan nytte alle kroppsdeler (unntatt armer) . For alle gradene regnes bare ett tilsalg med hver kroppsdel. (to eller flere tilslag etter hverandre med f.eks. høyre fot, teller altså bare som ett tilslag)
Øving 2: Kort pasning
Blått: 4 treff
Rødt: 5 treff
Bronse: 7 treff
Sølv: 8 treff
Gull: 9 treff
Hensikt: Godt fotballspill er avhengig av
et sikkert og nøyaktig pasningsspill – spesielt
i øvre tredjedel av banen der påpasselige forsvarsspillere markerer tett, og hvor det er
liten plass å spille på. Det er derfor viktig å kunne
spille kjappe og nøyaktige pasninger på direkten
over korte avstander. Selv om innsidepasninger
som regel er de sikreste, er det like viktig å lære
seg å nytte utsiden av foten. Med innsidepasning viser en ofte litt for tydelig hvor en har tenkt å spille pasningen. Utsidepasningen kan utføres i fart – uten å bryte løpsrytmen. Den er derfor ikke så lett å gjennomskue. I denne øvelsen vil selvfølgelig nøyaktigheten være viktigst, men glem ikke at pasningsøyeblikket og retningen
bør skjules i spillet.
Beskrivelse: En medhjelper spiller ballen fra sidene, 5 ganger fra høyre og 5 ganger fra venstre. Ballen spilles fra et avstand på ca. 5m. Merketakeren skal spille denne ballen direkte i pasningsmålet langs bakken. Pasningsmålet er plassert 10m unna og skal være 1,5m bredt. Pasningen kan spilles hvilken som helst del av foten. For de tre øverste gradene skal det spilles 5 pasninger med hvert bein. Upresis pasning fra medhjelper gir nytt forsøk. Dersom ballen berører en av markørene i pasningsmålet, slik den flytter seg , er førsøket mislykket.
Øving 3: Føring – Dribling
Blått:
Hensikt: En fotballspiller som kan drible ballen i fart både mellom og forbi motstandere  – og gjennom åpne rom –uten å miste ballen, kan skape store
problemer for motpartens forsvarere.For å hindre at motspillere får tak i ballen, er det viktig att den ikke triller for langt fra føttene og at en kan skjerme ballen (kroppen mellom motstander og ball).For å kunne kontrollere ballen skikkelig
og effektivt, er det nødvendig med stadige berøringer av den – ofte med begge bein.

En må kunne vende kjapt med den, og
kan i tillegg kombinere driblingen med et kjapt veggspill i rett øyeblikk, har en gode hjelpemidler til å passere motstandere i angrepsspillet.

Beskrivelse: Starten er på høyde med første markør. Ballen dribles som vist på figuren ovenfor. Mellom 4. og 5. markør slås en kort veggpasning til medhjelper. På veien tilbake til start kan en gjerne spille ballen langt foran seg. Deretter kjøres ballen en runde til. Klokka stoppes først når ballen legges død på eller bak startstreken etter andre runde. Avstanden er 30 m fra første til siste markør. Den innbyrdes avstanden mellom de 4. første og de 3. siste markørene er 1,5 m. Avstanden mellom 4. og 5. markør er 12,5 m og mellom 5. og 6. markør 10 m. Medhjelperen som er vegg plasserer seg 5 m fra løpsretningen og kan bevege seg bak en tenkt parallell linje med løpsretningen. Upresis veggpasning fra medhjelper ( som forsinker merketakeren) gis nytt forsøk.
Øving 4: Heading
Blått:
Hensikt: Selv om det kan heades med godt resultat på mange måter i fotballspillet er det som regelsvært nyttig å kunne heade hardt som angrepsspiller samt langt som forsvarsspiller. For å klare dette er det viktig å få til et skikkelig tilslag med hele kroppen helt nede fra hofta. Klarer en å ”time” tilslaget riktig, slik at en treffer skikkelig med panna samtidig som en strammer muskulaturen i hals – og nakkeregionen, vil en oppnå en effektiv snert i tilslaget på ballen. Beskrivelse: Merketakeren kaster ballen rett opp til seg selv. Ballen heades så langt som mulig. Merketakeren skal stå bak en linje og lengden på headingen måles fremover fra denne linjen. Merketakeren må stå stille med føttene fra ballen kastes opp i lufta til den er headet.
Øving 5: Lang pasning
Blått:
Hensikt: kunne slå en pasning presist over en viss distanse, f.eks. en krossball eller en lang pasning fra egen forsvarssone frem til en spiss, kan gi store fordeler i angrepsspillet. Lange pasninger må oftest løftes fra bakken for at de ikke skal bli snappet opp. Ballen bør ha minst mulig sideskru – av hensyn til mottakeren. Lange pasninger slås når en har forholdsvis god tid – enten på død ball eller etter å ha ført ballen et stykke. Den enkleste og beste teknikken er å bruke et såkalt «liggende vristspark». Det vil si at en treffer ballen med strak vrist, men med sparkefoten litt på skrå i forhold til bakken. Dette får en til ved å ta et temmelig skrått tilløp i forhold til sparkeretningen, plassere standfoten til side for ballen, samtidig som en bøyer godt i kneet på standbeinet. Ballen treffes midt på, men litt i underkant. Tegnet på et godt tilslag er liten eller ingen sideskru, eller med svak underskru. Beskrivelse: Ballen skal spilles inn i et kvadrat. For de tre laveste gradene kan en slå på død ball. For de to øverste gradene skal ballen settes i bevegelse til siden før den slås. Ballen skal løftes og ikke berøre bakken før den lander i kvadratet. Kvadratet skal være 5 x 5 m. Pasningsavstanden skal være 15 m for de to laveste gradene og 25 m for de tre øverste gradene. Merketakeren får 10 spark. For de tre øverste gradene skal det slås 5 pasninger med hvert bein.
Øving 6: Mottaking, kontroll, pasning/skudd
Blått:
Hensikt: Å kunne motta og få hurtig kontroll over en ball som kommer mot en i ulike høyder og med forskjellig kraft, er like viktig som å kunne spille ballen i fra seg. Fordi motstanderen som regel er like i nærheten, nytter det ikke å la ballen sprette for langt fra seg. Derfor må en kunne få ballen raskt og sikkert under kontroll slik at en kan skjerme den eller være klar for neste trekk. Neste trekk kan f.eks. være å spille pasning i den retningen en står med fronten når en mottar ballen. Et annet neste trekk, som ofte er effektivt, er å kunne vende i motsatt retning med ballen nær seg, før en slår pasning eller skyter. Beskrivelse: Medhjelper spiller ballen langs bakken. Merketakeren står i 1/4-sirkelen utenfor 16,5 meteren. Han skal motta og vende med ballen uten at den forlater 1/4 sirkelen før skudd. For de to laveste gradene kan merketakeren nytte to berøringer før skudd. For de tre øverste gradene skal merketakeren vende 180 grader ved hjelp av en berøring (ballen under kontroll) og skyte ballen i et vanlig fotballmål (2.44 X 7.32).For den høyeste grad skal medhjelper kaste ballen i en buet bane med toppunkt over merketakerens hodehøyde.
Merketakeren vender 5 ganger til hver side og skyter 5 ganger med hvert bein. (venstre bein når en vender til høyre og omvendt) Det skal skytes med vristen. Ballen må ikke berøre bakken for den passert målstreken. Medhjelper skal stå ved et punkt 12 m utenfor 16,5 m.
Øving 7: Føring – skudd
Blått:
Hensikt: Det avgjørende i fotballen er å få ballen i mål. Mål kan scores på mange ulike måter med både hode
og bein. Det kan scores etter føring, på direkten og fra ulike vinkler og avstander. Noen ganger er det spesielt viktig med beregning, plassering og presisjon. Andre ganger gjelder det å klemme til raskt og hardt. Derfor bør en øve mye på å få ballen i mål i alle mulige situasjoner. Skuddferdighet er ofte avhengig av et godt vristspark. I denne øvingen er det lagt vekt på loddrett vristspark. Det vil si at sparkebeinet treffer ballen med helt strekt vrist og slik at tærne peker loddrett ned mot bakken. Standbeinet plasseres ved siden av ballen. Hoften bøyes slik at hodet er over ballen i skuddøyeblikket. En fester blikket på ballen når en skyter.
Beskrivelse: Ballen føres ca. 10 m rett mot mål. Mens ballen ennå er i bevegelse, skytes den i et vanlig fotballmål oppdelt med en snor på 1,22 m fra bakken. Det skytes med loddrett vristespark, og det skytes 5 skudd med hvert bein. For de to laveste gradene må en skyte før ballen har passert straffesparkmerket. For de tre øverste gradene må en skyte før ballen har passert 16,5m streken. For å få godkjent skuddet, må ballen gå i mål under snoren og ikke berøre bakken før målstreken.

Mini-merket 1 og 2

Mini-merket 1: Blått tøymerke

Mini-merket 2: Rødt tøymerke

ALD. BEST: Alle gutter og jenter kan ta MINI-MERKET til og med det året de fyller 12 år, og det ordinære ferdighetsmerket t.o.m. 16 år
MÅL: 1. Ved bruk av sentrale teknikker og krav til utførelse skal løypene utvikle barnas fotballferdigheter.
2. Løypene skal stimulere til trening både på og utenfor klubbtrening.
3. Løypene skal virke overkommelige slik at barn kan klare kravene og får en følelse av å lykkes etter noen treninger.
GJENNOMFØRING: 1. Løypene skal gjennomføres uten tidtakning.
2. Løypene skal gjennomføres korrekt uten stopp underveis, og med ballen under kontroll. (innenfor spilleavstand ca 1 m, stiplet linje eller veggen i en gymnastikksal. Kjeglene skal ikke berøres.)
3. Det er ingen begrensning i antall prøveforsøk, arrangøren bestemmer.
4. Det skal alltid være minst en kotrollør til stede ved en merkeprøve.
5. Gi merketakerne tydelig bedskjed når prøven starter, og vær nøye med kontrollen slik at merketakerne blir behandlet likt.
6. Løypa kan gjennomføres både ute og inne i en gymnadtikksal på min 10 x 20 m. Ute vil det være hensiktsmessig å bruke målfeltet på en minibane.
MERKNADER: En forutsetter en god del trening på teknikkene før selve merkeprøven. En fast løype ved banen eller treningsfeltet kan være en god hjelp. Skoleplasser (asfalt) kan merkes med punkter hvor kjeglene skal plasseres.
GODKJENNING AV
MERKEPRØVEN:
Merkedeltakerne må ta den laveste merkegraden, MINI-MERKET 1 (kort løype), før en kan ta det høyere MINI-MERKET 2(lang løype)

Her kan du laste ned løypebeskrivelen:

MINIMERKET 1 Last ned

MINIMERKET 2 Last ned

For å lese dette dokumentet trenger du Acrobat Reader. Hvis du ikke har installert programmet på maskinen din, kan du laste det ned gratis her:www.adobe.no/products/acrobat/readstep.html