Veiledning – Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøte etter innstilling fra Styret (klubben har igjennom årsmøte frihet til å velge hvordan valgkomité innstilles etc). Valgkomiteen bør bestå av medlemmer i klubben som representerer ulike grupperinger og som ikke har for tette bånd til hverandre og som gjerne gir større fornyelse i klubben.

 • Et utvalg med representant fra styret, sportlig utvalg og sittende valgkomitee innstiller ny valgkomitee til hvert årsmøte.
 • Styremedlemmer som går ut av styret bør få tilbud om å sitte kommende periode i valgkomiteen for å gi en viss kontinuitet, og minst én bør inngå i ny valgkomité.
 • Sportslig Utvalg bør foreslå én eller to kandidater til ny valgkomitee hvorav minst én skal komme fra barnefotballen.
 • Styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen.

Valgkomiteens rolle og oppgave er en viktig funksjon i en frivillig medlemskapsorganisasjon og arbeidet må tas på alvor. Det er valgkomiteen som innstiller på nytt styre, enten det gjelder forbundsstyre, kretsstyre eller klubbstyre.  Valgkomiteen er således klubbens viktigste komité i arbeidet med å finne personer som kan ivareta og utvikle klubben i tråd med vedtatt handlingsplan og hovedmål. Arbeidet både er krevende og lærerikt. For å skape en positiv utvikling i forbund/krets/klubb må valgkomiteen fungere godt. En god valgkomité kjennetegnes ved at komiteen har et klart overordnet mål om å få sammensatt et godt styre! Valgkomiteens arbeid bør preges av:

 • Starte arbeidet i god tid, noe som innebærer at mye arbeid må være nedlagt før årsskifte!
 • Ha vilje til å jobbe sammen, følge opp og være aktiv.
 • Konfidensiell på personopplysninger.
 • Har god kjennskap og kunnskap om NFF-organisasjonen,  forbund, kretser og klubber.
 • Har god kjennskap og kunnskap om klubben.
 • Det må tas høyde for den totale sammensetningen i styret med en totalplanlegging for å gi økonomisk styring,  beslutningsdyktighet og utvikling av klubben med evne til å se helheten og legge både korte og langsiktige planer.
 • Velge styremedlemmer som utfyller hverandre og som bidrar aktivt i å videreutvikle klubben og som viser innsats og egenutvikling i arbeidet.
 • Planlegge og definere hvilke arenaer hvor valgkomiteen deltar på og ha en samlet plan på hvilke kriterier som skal legges til grunn.
 • Alle spurte kandidater skal ha tilbakemelding om status i forhold til endelig innstilling, og da i god tid før årsmøte.
 • Orientere sittende styre om status og innstilling i god til før siste styremøte før årsmøte.
 • Etter innkalling til årsmøte med innstilling fra valgkomiteen må innstillingen anses som endelig frem til avhold årsmøte.
 • Ved fremleggelse av innstilling på årsmøte må valgkomiteen få frem hva kandidatene står for og bakgrunnen for komiteens valg.
 • Valgkomiteen bør ha en aktiv mappe slik at ny valgkomité kan se hva tidligere komiteer har gjort (holdes internt i valgkomiteen).